RakMuangThai online

" รักเมืองไทย" สื่อดิจิตอล ออนไลน์ ในยุโรปที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 หลังจากที่เราวางแผนงานในการทำสื่อออนไลน์มาได้สักพักหนึ่ง จึงได้เริ่มลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม

 

การจัดทำโครงการนี้เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยในยุโรปได้ทราบข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ข้อเท็จจริง ปกิณกะบันเทิงต่างๆ ในอีกหลายมิติ มุมมอง ซึ่งท่านไม่อาจหาอ่านได้ในสื่อภาษาไทยอื่นๆ ซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดในยุโรป เมื่อเทียบกับชุมชนชาติอื่นๆ ซึ่งพำนักอาศัยอยู่ในยุโรปด้วยเช่นเดียวกัน เราขาดแคลนสื่อที่ดี มีคุณภาพที่จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของคนไทย ให้มีองค์ความรู้ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยในโลกไร้พรมแดนที่กำลังเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า " รักเมืองไทย " สื่อออนไลน์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนไทย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในวันนี้และต่อไปในอนาคต.

 

ด้วยรักและปรารถดี

ทีมรักเมืองไทย

 

2/ 11/ 2014